Faculty

Class Role Name
KG1 A Deepti Bhalla
KG1 B Sarabjeet Kaur
KG1 C Kanika Sawhney
KG1 D Harsheen Kaur
KG1 E Kriti Sahni
KG1 F Manisha Bindra
KG1 G Ramanjeet Kaur
KG1 H Harveen Kaur
KG2 A Ishwant Kaur
KG2 B Gurmeet Kaur
KG2 C Harleen Kaur
KG2 D Sukhwinder Kaur
KG2 E Ramneek Kaur
KG2 F Kawalpreet Kaur
KG2 G Uma Suri
KG2 H Shobha SabharwaL
KG2 J Jasmine Kaur
KG2 I Kawaljeet Kaur
Music & Divinty Jaspreet Kaur
Computer Anudeep Kaur
EVS & CONV Rudrakshi Kapur
Office Staff Lalit Kumar
Office Staff Arpinder Kaur